Μικρές ανεμογεννήτριες και πιστοποιήσεις: Τι ισχύει στις άλλες χώρες;Πολύ συχνά, εκπρόσωποι εταιριών και ειδικοί επί της αιολικής ενέργειας τονίζουν την ανάγκη ύπαρξης ενός επαρκούς πλαισίου πιστοποίησης για τις μικρές ανεμογεννήτριες. Για να δούμε σχετικά επιγραμματικά τι συμβαίνει σε χώρες όπου η συγκεκριμένη τεχνολογία βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο συγκριτικά με την Ελλάδα.

Πιστοποίηση μικρών ανεμογεννητριών στη Γερμανία

Η Γερμανία δεν έχει εκδώσει κάποιο πρότυπο για την πιστοποίηση μικρών α/γ, αλλά
έχει υιοθετήσει τα ακόλουθα δύο

✔ AWEA Standard 9.1 -2009
✔ BWEA standard on small wind turbine performance and safety5

Πιστοποίηση μικρών ανεμογεννητριών στην Ισπανία

Ομοίως, η Ισπανία δεν διαθέτει κάποιο ειδικό πρότυπο αλλά

✔ έχει υιοθετήσει τα αντίστοιχα πρότυπα της AWEA & BWEA,
✔ χαρακτηρίζει τις μικρές α/γ με βάση την καμπύλη ισχύος, τις μετρήσεις θορύβου και
τα αποτελέσματα των δοκιμών αντοχής αυτών,
✔ αφήνει ανοικτή την υιοθέτηση του προτύπου IEC 61400 -2 σε μεταγενέστερο χρόνο,
όταν η αγορά θα έχει ωριμάσει, δεδομένου ότι τώρα χαρακτηρίζεται ως πολύ σοβα-
ρό και οικονομικά δυσβάσταχτο για τις ανάγκες της σημερινής αγοράς μικρών α/γ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο υφίσταται το Microgeneration Certification Scheme (MSC)6 , στο οποίο εντάσσονται και οι μικρές α/γ. Η πρόσβαση των μικρών α/γ σε μηχανισμούς στήριξης συνδέεται άρρηκτα με τη συμμόρφωσή τους με το MSC.

Πιστοποίηση μικρών ανεμογεννητριών στις ΗΠΑ  

Στις ΗΠΑ υφίσταται το Small Wind Certification Council.

Σε διεθνές επίπεδο, οι σχεδιαστικές απαιτήσεις στην αγορά της αιολικής ενέργειας προκύπτουν από τον οργανισμό IEC (International Electrotechnical Commission), σύμφωνα προς το πρότυπο 61400 το οποίο περιέχει δέσμη επιμέρους κριτηρίων και ελέγχων που περιγράφονται στη συνέχεια, επιγραμματικά:

• IEC 61400-1 Design requirements
• IEC 61400-2 Design requirements for small wind turbines
• IEC 61400-3 Design requirements for offshore wind turbines
• IEC 61400-4 Gears
• IEC 61400-5 Wind turbine rotor blades
• IEC 61400-11 Acoustic noise measurement techniques
• IEC 61400-12 Wind turbine power performance testing
• IEC 61400-13 Measurement of mechanical loads
• IEC 61400-14 Declaration of apparent sound power level and tonality values
• IEC 61400-21 Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines
• IEC 61400-22 Conformity testing and certification
• IEC 61400-23 Full-scale structural testing of rotor blades
• IEC 61400-24 Lightning protection
• IEC 61400-25 Communication protocol

Οι κατασκευαστές μεγάλων α/γ συμμορφώνονται πλήρως με τα αντίστοιχα πρότυπα IEC 61400. Για τις προδιαγραφές σχεδίασης μικρών α/γ ισχύει το πρότυπο IEC 61400-2 και η κατηγοριοποίηση βάσει διαστάσεων. Για επιφάνεια σάρωσης του στροφείου μεγαλύ τερη των 200τ.μ., η ανεμογεννήτρια εντάσσεται στο πρότυπο σχεδιασμού των μεγάλων α/γ. Στις ανεμογεννήτριες των 50kW πολλές ξεπερνούν την κρίσιμη διάμετρο στροφείου των 16 μέτρων, οπότε εντάσσονται στο πρότυπο 61400-1.

Γενικά και τα δύο αυτά πρότυπα είναι αρκετά αναλυτικά και άρα απαιτητικά, όσον αφορά σε δοκιμές κόπωσης και αντοχών των διαφόρων μηχανολογικών υποσυστημάτων της ανεμογεννήτριας. Αυτό αποτρέπει τις εταιρίες κατασκευής μικρών α/γ από το να συμμορφώνονται προς αυτά. Επίσης η μη τυποποιημένη διάσταση των μικρών α/γ ισχύος 50kW και η ένταξή τους σε διαφορετικά πρότυπα
δημιουργεί σύγχυση στον επενδύτη και τις καθιστά δύσκολα συγκρίσιμες.

Το ζητούμενο σε αυτήν την αγορά είναι να υπάρχει ένα ενιαίο πρότυπο στο οποίο να εντάσσονται όλες οι μικρές α/γ, το οποίο θα εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της κατασκευής αλλά και τις απαραίτητες προδιαγραφές με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει εκδώσει το IEASmall Wind Turbine Recommended Practice8 με σκοπό τον ορισμό ενός ενιαίου προτύπου σε παγκόσμιο επίπεδο και τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτούμενων
δοκιμών για την σήμανση μικρών α/γ.

Η πιο διαδεδομένη κατηγορία μικρών α/γ είναι τεχνολογίας Direct drive permanent magnet. Κάποιες από αυτές συνδέονται στο δίκτυο με αντιστροφείς γνωστών εταιρειών του χώρου των φωτοβολταϊκών, οπότε και εξασφαλίζουν τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τον διαχειριστή του συστήματος, όσον αφορά τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.0
Δεν έχει βαθμολογηθεί
Η βαθμολογία σας: Κανένα
    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας