Δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση διαβατηρίου1. Δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ενήλικες για την έκδοση διαβατηρίου

 • Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που διατίθεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτήσεων.
 • Μια πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη φωτογραφία 4x6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.

Παράβολα:

 • Για διαβατήριο πενταετούς διάρκειας παράβολο ονομαστικής αξίας 22 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 26,40 ευρώ.
 • Για διαβατήριο διάρκειας 13 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 9 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 10,80 ευρώ.
 • Για διαβατήριο διάρκειας 8 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40  ευρώ.
 • Για διαβατήριο διάρκειας 3 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40  ευρώ.

- Παράβολο βιβλιαρίου: 53 ευρώ.
- Παράβολο ταχυδρομικών τελών: 5 ευρώ.

 • Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει:

- Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανώμοτη κατάθεση ή ψευδή δήλωση, εφόσον τα αδικήματα αυτά αφορούν την έκδοση, τη χρήση ή την απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου.

- Αν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα.

- Αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης.

- Αν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

- Εάν κατείχε διαβατήριο, εκδοθέν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3103/2003, το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητά την αντικατάστασή του.

 • Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό δημοτολογίου, εφόσον δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας ή το πιστοποιητικό γέννησης.


2. Δικαιολογητικά σε περίπτωση ανανέωσης ή αντικατάστασης διαβατηρίου

Καταθέτετε τα ίδια δικαιολογητικά, με την περίπτωση 1, προσκομίζοντας και το παλαιό διαβατήριο.3. Δικαιολογητικά σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας διαβατηρίου

Σε περίπτωση έκδοσης νέου διαβατηρίου λόγω κλοπής ή απώλειας, υποβάλλονται τα ίδια δικαιολογητικά με την περίπτωση 1 και επιπλέον αυτών, βεβαίωση Ελληνικής Αρχής (Αστυνομικής ή Προξενικής) στην οποία δηλώθηκε η κλοπή ή η απώλεια, στην οποία αναφέρεται το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας έρευνας.4. Δικαιολογητικά που χρειάζονται οι ανήλικοι για την έκδοση διαβατηρίου

Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος, απαιτείται:

 • Για διαβατήριο πενταετούς διάρκειας παράβολο ονομαστικής αξίας 22 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 26,40 ευρώ (άνω των 14 ετών).
 • Για διαβατήριο τριετούς διάρκειας παράβολο ονομαστικής αξίας 13 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 15,60 ευρώ (έως 14 ετών).
 • Για διαβατήριο διάρκειας 13 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 9 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 10,80 ευρώ.
 • Για διαβατήριο διάρκειας 8 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40  ευρώ.
 • Για διαβατήριο διάρκειας 3 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 ευρώ + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40  ευρώ

- Παράβολο βιβλιαρίου: 53 ευρώ
- Παράβολο ταχυδρομικών τελών: 5 ευρώ

 • Πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια.
 • Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τη δημοτική αρχή όπου είναι εγγεγραμμένος ο ανήλικος (η βεβαίωση μπορεί να γίνει και στα Κ.Ε.Π.) Αν ο ανήλικος είναι άνω των 12 ετών απαιτείται το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πρόσφατη, έγχρωμη φωτογραφία.

 

Αυτά, θα κατατίθενται από τους γονείς παρουσία και του ανηλίκου. Εάν παρίσταται ο ένας γονέας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου.

Όταν κανένας γονέας δεν μπορεί να παραστεί, για λόγους ανωτέρας βίας, παρίσταται οποιοσδήποτε συγγενής του ανηλίκου ο οποίος εξουσιοδοτείται σχετικά από τον ένα γονέα υποβάλλοντας και την έγγραφη συναίνεση του άλλου. Το ιδιόχειρο της υπογραφής των γονέων βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή της ως άνω εξουσιοδότησης ούτε της έγγραφης συναίνεσης απαιτείται ο διορισμός επιτρόπου και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1601 και 1602 Α.Κ. πρόσωπα κατά περίπτωση.

πηγή: Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΕΛΑΣ3.5
Μέσος Όρος: 3.5 (11 votes)
Η βαθμολογία σας: Κανένα


ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 13 ΕΝΑΝΤΙ Α. Τ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ.    RSS Feeds  |  Δημιουργία Ιστοσελίδας